INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Domu Seniora im. św. Franciszka z Asyżu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku, z siedzibą w Więcborku przy ul. Stary Rynek 8
Niniejszym informujemy Cię, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) – dalej RODO, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Dom Seniora im. św. Franciszka z Asyżu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku, z siedzibą w Więcborku przy ul. Stary Rynek 8 jest Twoim Administratorem danych osobowych. Możesz kontaktować się z Administratorem osobiście lub listownie, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego – na adres ul. Stary Rynek 8, 89-410 Więcbork albo pocztą elektroniczną na adres e-mail – domseniora@siostryzorlika.pl
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie ma obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych obowiązków Domu Seniora:
• na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c RODO);
IV. Odbiorcy danych
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Twoje dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, nie krótszy jednak niż 10 lat.
VII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
d. ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy. Ponadto Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu.